Current Issue

Vol 4 No 2 (2018): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) วารสารหมอยาไทยวิจัย

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 (ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561) ของวารสารหมอยาไทยวิจัย โดย ในปีนี้กองบรรณาธิการยังคงมีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบของบทความเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยจาก เล่มที่ผ่านมา โดยได้มีการปรับปรุงในส่วนของการอ้างอิงบทความจากระบบ APA style เป็น Vancouver style เพื่อให้เหมาะสมกับบทความทางด้านการแพทย์ โดยยังคงเปิดรับบทความ ทางด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และบทความที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) บทปริทัศน์ (Review article) และปกิณกะ (Miscellaneous) ซึ่ง ในฉบับนี้ได้รับความสนใจจากผู้นิพนธ์บทความทั้งภายในและภายนอกส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์ จ านวน 6 บทความ ได้แก่ ฤทธิ์ต้านแคนดิดา อัลบิแคนส์ของจุลินทรีย์โพรไบโอติก  สารต้านเอสโตร เจนจากสารสกัดขึ้นฉ่าย  ผลทันทีของการนวดพื้นฐานแบบราชสำนักร่วมกับการประคบสมุนไพรต่ออัตราการแปรปรวนของการเต้นของหัวใจในอาสาสมัครที่มีภาวะเครียด  ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการบริโภค อาหารของมารดาหลังคลอด : กรณีศึกษาชุมชนชาวภูไท ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  ฤทธิ์ ยับยั้งการอักเสบของสารสกัดผลหนามแท่ง  ตัวแบบมาร์คอฟในการพยากรณ์สถานะโรค
กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการดำเนินงานปรับปรุงวารสารและการเผยแพร่ที่ผ่านมา จักเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจไม่มากก็น้อย และขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ สละเวลาเขียนและกลั่นกรองบทความก่อนตีพิมพ์ ซึ่งกองบรรณาธิการจะพยายามพัฒนาวารสารให้มี คุณภาพต่อไปในอนาคต

Published: 2020-08-09

รายละเอียดประจำฉบับ

บทปริทัศน์

นิพนธ์ต้นฉบับ

View All Issues