วารสารหมอยาไทยวิจัย

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

วารสารหมอยาไทยวิจัย (Journal of Traditional Thai Medical Research) เป็นวารสารวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จัดทำขึ้นโดยคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนการติดต่อความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

วารสารหมอยาไทยวิจัยเป็นวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) มีการตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ทุก 6 เดือน โดยฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม รับตีพิมพ์บทความประเภท 3 ประเภท คือ นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) บทปริทัศน์ (Review article) และปกิณกะ (Miscellaneous) โดยมีการแบ่งแบบฟอร์มการเขียนบทความสำหรับผู้นิพนธ์ที่ชัดเจนตามรูปแบบสากล และบทความทุกบทความต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยจำนวน 2 คน ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยในกระบวนการประเมินบทความ กองบรรณาธิการจะปกปิดชื่อผู้เขียนและผู้ตรวจทานทั้ง 2 ฝ่าย (Double-Blinded)

 

วัตถุประสงค์  

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนการติดต่อความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

ขอบเขตการตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารหมอยาไทยวิจัยเป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นการตีพิมพ์เผยแพร่บทความปริทัศน์ บทนิพนธ์ต้นฉบับ และปกิณกะ ที่เกี่ยวกับวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร

ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ทุก 6 เดือน คือ

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน

ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

 

about the journal