ที่ปรึกษา  

1. อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2. คณบดี คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

บรรณาธิการ                 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักศจีภรณ์ ขันทอง

ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

1. อาจารย์ ดร.ปกป้อง ประยงค์

2. อาจารย์สุภัทรา กลางประพันธ์

3. อาจารย์วาริณี เบิกบาน

4. อาจารย์ศรัณย์ ฉวีรักษ์

 

กองบรรณาธิการ

1. รศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร              มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. นพ.ขจร เสรีศิริขจร                         โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

3. ผศ.ดร.ธนิสร์ ปทุมานนท์                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. ผศ.ดร.กุสุมาลย์ น้อยยา                  มหาวิทยาลัยทักษิณ

5. รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6. ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกุฎ จันตะมา      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7. รศ.ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม