บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ

2019-02-03

นิพนธ์ต้นฉบับและบทความปริทัศน์ทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ เพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาทำหน้าที่ประเมินด้านวิชาการ และให้ความเห็นอย่างอิสระ โดยไม่มีการเปิดเผยทั้งชื่อผู้นิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-blond peer review) บทนิพนธ์และความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  จะได้รับการพิจารณาโดยกองบรรณาธิการ ในกรณีที่มีข้อแนะนำให้ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะส่งความเห็นให้ผู้นิพนธ์พิจารณา หลังจากได้รับบทนิพนธ์ฉบับแก้ไขจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นอีกครั้งและกองบรรณาธิการจะพิจารณาขั้นสุดท้ายในการรับหรือไม่รับตีพิมพ์ โดยต้องไม่เป็นบทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาก่อน และหากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นในกระบวนการประเมินทางกองบรรณาธิการมีสิทธิ “ปฏิเสธ” การตีพิมพ์บทความนั้นๆ