ประสิทธิผลการนวดไทยร่วมกับการใช้ยาเถาวัลย์เปรียงในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหัวเข่าแบบเรื้อรัง (โรคจับโปงแห้งเข่า)

  • ศุภชัย ชุ่มชื่น
Keywords: อาการปวดหัวเข่าแบบเรื้อรัง, แคบซูลเถาวัลย์เปรียง, โรคจับโปงแห้งเข่า

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประสิทธิผลการนวดไทยกับการใช้ยาแคบซูลเถาวัลย์เปรียงในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหัวเข่าแบบเรื้อรัง(โรคจับโปงแห้งเข่า) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่มารับบริการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสลุด จำนวน 81 คนในปี2561-2562 ที่มีอาการปวดปวดหัวเข่าแบบเรื้อรัง โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่ 1 รักษาโดยการนวดไทยร่วมกับการใช้ยาแคบซูลเถาวัลย์เปรียง(41คน)โดยทำการนวดในวันที่ 1,4 และ 7 ครั้งละ 45 นาที ร่วมกับการรับประทานยาแคบซูลเถาวัลย์เปรียง ขนาด 500 มิลลิกรัม จำนวน 2 เม็ดหลังอาหารทันที วันละ 3 ครั้งติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน กลุ่มที่ 2 รักษาโดยการจ่ายยาแคบซูลเถาวัลย์  เปรียงอย่างเดียว(40คน) ขนาด 500 มิลลิกรัม จำนวน 2 เม็ดหลังอาหารทันที วันละ 3 ครั้งติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน ประเมินผลระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังโดยใช้แบบประเมินเฟเชียลเพนสเกลล์ ผลการศึกษา กลุ่มที่ 1 มีระดับความเจ็บปวดลดลงในวันที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p<0.05) ส่วนกลุ่มที่ 2 มีระดับความเจ็บปวดลงลงในวันที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p<0.05)สรุปได้ว่าการรักษาแบบการนวดไทยร่วมกับการใช้ยาแคบซูลเถาวัลย์เปรียงมีผลให้อาการปวดหัวเข่าแบบเรื้องรังลดลง

Published
2019-12-31