ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง ณ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน

  • กนกวรรณ แสนสุภา
Keywords: พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ, ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง

Abstract

การวิจัยเชิงบรรยายแบบหาความสัมพันธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง ณ โรงพยาบาลนิคม   น้ำอูน โดยใช้รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของ เพนเดอร์ เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยท้าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เป็นผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างที่มารับบริการที่ แผนกแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน จำนวน 92 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ปัจจัยด้านการรับรู้ และแรงสนับสนุนทางสังคม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงบรรยาย ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีคะแนนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ทุกด้านอยู่ใน ระดับปานกลาง ยกเว้นด้านกิจกรรมทางกายที่อยู่ในระดับต่ำ ระยะเวลาปวด การรับรู้ความสามารถ ตนเอง และแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (p < 0.01) ในขณะที่การรับรู้อุปสรรคมีความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.01) ส่วนอายุ ดัชนี มวลกาย และการรับรู้ประโยชน์ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ให้จัดโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านกิจกรรมทางกาย โดยส่งเสริมการรับรู้ ความสามารถตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคม

Published
2019-12-31