ประสิทธิผลอุปกรณ์ก้ามปูกดจุดนวดแขนและฝ่ามือด้วยตนเองลดอาการชาปลายมือในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

The Effective of self-hand massageinnovative equipment to reduce hand numbnessin diabetic patient at Bong Tai Health Promoting Hospital, SawangDaen Din district, SakhonNakhonProvince

  • จิตรลดา ทาตาสุข
Keywords: [การนวดตนเอง], [ผู้ป่วยเบาหวาน], [นวัตกรรม], [อาการชาปลายมือ]

Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลอุปกรณ์ก้ามปูกดจุดนวดแขนและฝ่ามือด้วยตนเองลดอาการชาปลายมือในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและเพื่อศึกษาความพึงพอใจในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ใช้อุปกรณ์ก้ามปูกดจุดนวดแขนและฝ่ามือด้วยตนเองลดอาการชาปลายมือในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาการชาฝ่ามือมารับการรักษาที่คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครจำนวน 12 คน กำหนดขนาดตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงโดยใช้แบบประเมินประสิทธิผลและความพึงพอใจการใช้ผลนวัตกรรมคลายปวดนวดตัวเองภายในระยะเวลา 5วันวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาการชาฝ่ามือใช้อุปกรณ์ก้ามปูกดจุดนวดแขนและฝ่ามือด้วยตนเอง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 62.17 ปีระยะเวลาที่เป็นเบาหวานเฉลี่ย 8.85 ปี มีค่า FBS/DTXเฉลี่ย 117.5 ผลการวิจัยพบว่า พบว่าอุปกรณ์ก้ามปูกดจุดสามารถลดอาการชาปลายมือในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลองใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0001)และมีระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวมที่ร้อยละ 85 หมายถึงมีความพึงพอใจมาก

 

References

1. จิตต์สกุลศกุนะสิงห์ และคณะ. (2555). ประสิทธิผลของการนวดเท้าในผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการเท้าชา. วารสารโรงพยาบาลร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม. ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2555 : 36-43.
2. ฐานข้อมูล Jhcis version : 24พฤศจิกายน 2559 สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
3. ทักษิณาร์ ไกรราช, และคณะ. (2554). ผลของแผงไข่มะกรูดรักษาอาการชาปลายเท้าผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดมหาสารคาม. สืบค้นจากhttp://www.smnc.ac.th/manage/ResearchDetail.php?Research
code=122. เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2560.
4. ปัฐยาวัชรปรากฎผล,อาจารย์สมหมาย วงษ์กระสันและจัตตรี แก่นท้าว.(ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์). ผลของการนวดกดจุดด้วยน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดและลูกกลิ้งต่อการสูญเสียการรับความรู้สึกและอาการชาปลายมือปลายเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน.
5. มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม โรงเรียนอายุรเวท.(2548). 109-119.
6. สมาคมโรคเบาหวานแห่งชาติ. สถิติผู้ป่วยโรคเบาหวาน 2559.(บทความออนไลน์). สืบค้นจากhttp://www.dmthai.org/statistic/list. เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2560.
7. สถาบันการแพทย์แผนไทย. การนวดไทย. (บทความออนไลน์). สืบค้นจากhttp://ittm.dtam.moph.go.th/ เมื่อ30 เมษายน 2560.
8. สุมาลี เอื่อมสมัยและจีรรัตน์ อินทรัฒน์. (2557). การศึกษาผลการใช้นวัตกรรมลูกล้อคลายปวดนวดตนเองในประชาชนเขตตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี. วารสารพยาบาลทหารบก. ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม 2557 :210-215.
9. สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. (2553). ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 2 350 โรคกับการดูแลรักษาและการป้องกัน. กรุงเทพ. โรงพิมพ์ โฮลิสติก พับลิชชิ่ง. 777-781.
Published
2019-08-19