ผลของสารสกัดเปลือกต้นจะนาในการยับยั้งการแสดงออกของอินเตอร์ลิวคิน-1 เบต้า ในเซลล์แมคโครฟาจที่ถูกกระตุ้นด้วยไลโปโพลีแซคคาไรด์

  • จินตนา จุลทัศน์
  • บังอร ศรีพานิชกุลชัย
Keywords: จะนา, อินเตอร์ลิวคิน-1 เบต้า, ไซโคลออกซีจีเนส, เซลล์แมคโครฟาจ RAW264.7, Glochidion daltonii, IL-1β, COX, RAW264.7 macrophage cells

Abstract

จะนาเป็นพืชสมุนไพรที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย โดยหมอพื้นบ้านจะใช้เปลือกของต้นจะนาในการรักษาอาการอักเสบต่างๆ ในครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของสารสกัดเปลือกต้นจะนาต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบในเซลล์แมคโครฟาจ (RAW264.7) ที่ถูกกระตุ้นด้วยไลโปโพลีแซคคาไรด์ (LPS) โดยใช้เทคนิครีเวอร์สทรานสคลิปชั่น โพลีเมอเรสเชน รีแอคชั่น (RT-PCR) ผลจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าเมื่อบ่มสารสกัดเปลือกต้นจะนาที่ความเข้มข้น 0.063-0.250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ร่วมกับเซลล์นาน 24 ชั่วโมง สามารถยับยั้งการแสดงออกของยีนอินเตอร์ลิวคิน-1 เบต้า ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและเพิ่มขึ้นตามปริมาณที่ใช้ ทั้งยังมีความเฉพาะเจาะจงต่อยีนนี้อย่างยิ่ง เนื่องจากสารสกัดทำให้การแสดงออกของยีน ไซโคลออกซีจีเนส-1 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และแม้การแสดงออกของยีนไซโคลออกซีจีเนส-2 จะลดน้อยลงแต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ผลจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นรายงานครั้งแรกเกี่ยวกับการศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบในระดับโมเลกุลของสารสกัดเปลือกต้นจะนา ซึ่งผลที่ได้นี้ช่วยสนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้านของการใช้เปลือกต้นจะนารักษาอาการอักเสบ

Glochidion daltonii (MÜll. Arg.) Kurz is a medicinal plant from Thailand used in folk medicine for the treatment of several inflammatory diseases. This study investigated the effect of Glochidion daltonii bark extract (GBE) on the expression of inflammation-associated genes in RAW264.7 macrophage cells stimulated with lipopolysaccharide (LPS). The expressions of inflammation-associated genes were determined by using reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) technique. The results showed that the 24 hr incubation of GBE at 0.063-0.250 mg/ml concentrations significant and dose-dependent manner inhibited the expressions of interleukin-1β (IL-1β). The inhibition is IL-1β selective since cyclooxygenase-1 (COX-1) mRNA expression did not change and although the COX-2 expression was diminished but not statistically significant in the presence of GBE. The results of this study are the first scientific evidence on the molecular effects of GBE as a potential anti-inflammatory agent, which supports the fact that the plant is employed in traditional remedies.

References

1. Mantovani A, Allavena P, Sica A, Balkwill F. 2008. Cancer-related inflammation. Nature. 454: 436-444.
2. Tsuzaki M, Guyton G, Garrett W, Archambault JM, Herzog W, Almekinders L, Bynum D, Yang X, Banes AJ. 2003. IL-1β induces COX2, MMP-1, -3 and -13, ADAMTS-4, IL-1β and IL-6 in human tendon cells. Journal of Orthopaedic Research. 21: 256-264.
3. Artur HS, Dunn AJ. 2001. Cyclooxygenase 1 is not essential for Hypophagic responses to interleukin-1 and endotoxin in mice. Pharmacology Biochemistry and Behavior. 69: 659-663.
4. Shoji M, Tanabe N, Mitsui N, Tanaka H, Suzuki N, Takeichi O, Sugaya A, Maeno M. 2006. Lipopolysaccharide stimulates the production of prostaglandin E2 and the receptor Ep4 in osteoblast. Life Sciences. 78: 2012-2018.
5. Burian M, Geisslinger G. 2005. COX-dependent mechanisms involves in the antinociceptive action of NSAIDs at central and peripheral sites. Clinical Pharmacology and Therapeutics. 107: 139-154.
6. Mossman T. 1993. Rapaid colorimetric assay for cellular growth and survival: applicication to proliferation and cytotoxicity assays. Journal of Immunological Methods. 65: 55-63.
7. Won JH, Im HT, Kim YH, Yun KJ, Park HJ, Choi JW, Lee KT. 2006. Anti-inflammatory effect of buddlejasaponin IV through the inhibition of iNOS and COX-2 expression in RAW 264.7 macrophages via the NF-kappaB inactivation. British Journal of Pharmacology. 148: 216-225.
8. Sugawara I, Yamada H, Mizuno S. 2003. Relative importance of STAT4 in murine tuberculosis. Journal of Medical Microbiology. 52: 29-34.
Published
2016-07-29