Return to Article Details ผลของสารสกัดเปลือกต้นจะนาในการยับยั้งการแสดงออกของอินเตอร์ลิวคิน-1 เบต้า ในเซลล์แมคโครฟาจที่ถูกกระตุ้นด้วยไลโปโพลีแซคคาไรด์ Download Download PDF