ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟีนอลิกในสารสกัดเปลือกผลไม้

  • Ananya Dechakhamphu
  • Metta Kawai
  • Surisa Yootong-on
  • Phatcharin Dathong
Keywords: เปลือกผลไม้, สารต้านอนุมูลอิสระ, สารฟีนอลิก, Fruit peels, Antioxidant, Phenolic

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณสารฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดจากเปลือกผลไม้ทั้งหมด 17 ชนิด ประกอบด้วย เงาะ ทุเรียน น้อยหน่า มะม่วง ส้ม ส้มโอ กระท้อน กล้วย ลองกอง สละ สับปะรด ทับทิม ลำไย แอปเปิ้ล แก้วมังกร ฟักทอง และมังคุด โดยนำมาสกัดสารสำคัญด้วยวิธีการหมักด้วยตัวทำละลาย 95% Ethanol นำสารสกัดที่ได้มาศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) Assay และ Ferric Reducing Ability Power (FRAP) Assay และศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารฟีนอลิกด้วยวิธี Folin-Ciocalteu’s reagent ผลการวิจัยพบว่า สารสกัดเปลือกสับปะรดมีสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดโดยการทดสอบด้วยวิธี DPPH Assay และจากการทดสอบด้วยวิธี FRAP Assay พบว่าสารสกัดเปลือกทับทิมมีสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด ส่วนการเปรียบเทียบหาปริมาณสารฟีนอลิกที่ได้จากสารสกัดโดยวิธี Folin-Ciocalteu’s reagent พบว่าสารสกัดเปลือกกระท้อนมีปริมาณสารฟีนอลิกมากที่สุด ดังนั้นผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับปริมาณสารฟีนอลิกและสารต้านอนุมูลอิสระในเปลือกผลไม้ทั้ง 17 ชนิด ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในแง่อุตสาหกรรมและทางด้านการแพทย์ต่อไปในอนาคต

 The purpose of this research was to study the phenolic contents and antioxidant activities in the fruits peels of 17 species including rambutan, durian, sugar apple, mango, tangerine, pummelo, sentol, banana, longkong, salak, pineapple, promeganate, longan, apple, dragon fruit, pumpkin, and mangosteen. All fruit peels were extracted by maceration method using 95% ethanol as a solvent. The antioxidant activities of extracts were tested by 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) and Ferric Reducing Ability Power (FRAP) assay. The quantitative estimation of phenolic contents was examined by Folin-Ciocalteu's reagent method. The results indicated that pine apple and promeganate peel extracts contain the most antioxidant activities testing by DPPH and FRAP assay, respectively. The quantitative estimation of phenolic contents by Folin-Ciocalteu's reagent method revealed that sentol peel extracts showed the highest amount of phenolic compound. The results from this research are therefore can be applied to benefit in terms of industrial and medicine in the prospect.

References

1. Wang, Z.; Luo, D. Antioxidant activities of different fractions of polysaccharide purified from Gynostemma pentaphyllum Makino. Carbohydr. Polym. 2007, 68, 54–58.
2. Lane AL., Kubanek J. Secondary metabolite defense against pathogens and biofoulers. Int Algal Chemical Ecology. Edited by Amsler CD. Berlin: Springer-Verlag Press. 2008: 229-243.
3. Sravani T, Paarakh P.M. Antioxidant activity of Hedychium spicatum Buch. Ham Rhizomes. Indian journal of natural products & resources. 2012, 3(3), 354- 358.
4. J. E. Brown and C. A. Rice-Evans. Luteolin-rich artichoke extract protects low density lipoprotein from oxidation in vitro. Free Radical Research. 1998, 29(3), 247–255.
5. Balasundram N, Sundaram K, Samman S. Phenolic compounds in plants And agri-industrial by-products: Antioxidant activity, occurrence, and potential uses. Food Chemistry. 2006. 99(2), 191-203.
6. Adams LS, Seeram NP, Agarwal BB, Takada Y, Sand D, et al. Pomegranate juice, total pomegranate ellagitannins, and punicalagin suppress inflammatory cell signaling in colon cancer cells. J Agric Food Chem. 2006. 54, 980- 985.
7. Chaudhuri D., Ghate NB., Sarkar R., Mandal N. Phytochemical analysis and evaluation of antioxidant and free radical scavenging activity of Withania somnifera root. Asian J Pharm Clin Res. 2012. 5 (4), 193-199.
8. Vívian Maria Burin, Nayla E. Ferreira-Lima, Carolina P. Panceri, Marilde T. Bordignon-Luiz. Bioactive compounds and antioxidant activity of Vitis vinifera and Vitis labrusca grapes: Evaluation of different extraction methods. 2014. Microchemical Journal. 114, 155–163.
9. Tagliazucchi D., Verzelloni E., Bertolini D., Conte, A. A. In vitro bio-accessibility and antioxidant activity of grape polyphenols, Food Chem. 2010. 120, 599–606.

Published
2016-08-20