การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้สูงอายุจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักศจีภรณ์ ขันทอง
Keywords: Diabetes, Hypertension, Elderly, Self-care, เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, ผู้สูงอายุ, การดูแลตนเอง

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุจากโรคเบาหงานและความดันโลหิตสูงในตำบลหนองขอน จังหวัดอุบลราชธานี โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นแกนนำอาสาสมัคร และกลุ่มที่ 2 เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในบ้านหนองไหล ตำบลหนองขอน จังหวัดอุบลราชธานี
ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมนี้แบ่งออกเป็น 12 ขั้นตอน โดยเริ่มจากการ 1) สำรวจบริบทชุมชน 2) การสำรวจปัญหาและความต้องการในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ 3) จัดเตรียมเวทีประชาคมเพื่อคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินการและการค้นหาทุนทางสังคม 4) ประกาศรับอาสาสมัครที่เป็นผู้นำในชุมชนมาทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีมและการมีจิตอาสา รวมถึงการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลตนเอง 5) ระดมสมองแกนนำอาสาสมัครเพื่อจัดเตรียมข้อมูลและการทำกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ 6) จัดเวทีประชาคมคืนข้อมูลการสำรวจสุขภาพให้ผู้สูงอายุในชุมชนพร้อมทั้งประกาศรับอาสาสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ 7) จัดกิจกรรมการอบรมและให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม 8) รณรงค์การบริโภคข้างกล้องงอก 9) อบรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุให้แก่กลุ่มแกนนำอาสาสมัคร แล้วให้กลุ่มแกนนำอาสาสมัครนำไปใช้ในการให้คำแนะนำแก่กลุ่มผู้สูงอายุด้วยการใช้รูปแบบการออกกำลังกายที่ผสมผสานท่ารำในท้องถิ่น 10) รณรงค์การลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 11) ให้ความรู้ในการดูแลตนเองผ่านหอกระจายเสียงในหมู่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนวิธีการดูแลตนเองจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 12) ประเมินผลโครงการและให้ข้อมูลการทำวิจัยคืนสู่ชุมชน
จากผลของการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ใช้การมีส่วนร่วมจากผู้นำและหน่วยงานในชุมชนให้มีส่วนเกี่ยวข้องนั้น พบว่าสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากภายในชุมชนและส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องเพราะมีผู้นำในพื้นที่ที่มีความรู้และอยู่ในชุมชน สามารถดูแลตนเองและผู้สูงอายุได้อย่างยั่งยืน

The purposes of this study were to show the results of the development of self-care potential in elderly from diabetes and hypertension who living in Nong-Khon District, Ubon Ratchathani Province. There were two target groups in community including 1) the core leader group and 2) the elderly group in Nong Lai zone. The procedures of self-care development required twelve steps. These are comprised of 1) investigation of the community context; 2) problems and needs surveying for determining indicators of elderly health conditions; 3) preparing the forum for zone selection and for the processes plan by social capitals; 4) seeking for the core leader group to develop teamwork attitudes, for acting as hospitality volunteers and for providing the knowledge 5) brain storming of the core leader group for preparing information and workshop to elderly ; 6) giving information back to the community and recruit for an elderly volunteers; 7) setting up a workshop to improve knowledge on diabetes and hypertension to each groups; 8) organizing the geminated rice festival and promoting consumption of geminated rice instead of the sticky rice which is widely consumed in Northeast of Thailand; 9) arranging a workshop to improve knowledge on exercise for the core leader group who will be attributing to the elderly group in relation to wisdom local exercise; 10) organizing campaign for changing alcohol consumption behavior; 11) giving a self-care knowledge via village broadcasting as a loop of action for remind and for activate changing health behaviors; and 12) evaluation and give all participatory action results to the community population. The results of this study could lead to potential self-care development by co-operate with various sectors and with mobilize participation from social capitals. In addition, these will be eventually elderly sustainable self-care in health promotions by advisory from the core leaders.

References

1. Nong-Khon district Health Promoting Hospital. Statistical data on population and elderly, 2555.
2. Nong Lai district Health Promoting Hospital. Statistical data on population and elderly, 2555.
3. Baral-Grant et al (2012). Self-monitoring of blood pressure in hypertension: A UK primary care survey. International Journal of Hypertension. doi:10.1155/2012/582068.
4. Aekplakorn W, Stolk RP, Suriyawongpaisal P, Neal B, Chongsuvivatwong V, Cheepudomwit S,
Woodward M, for the InterASIA Collaborative Group. The prevalence and management of diabetes in Thai adults: the international collaborative study of cardiovascular disease in Asia. Diabetes Care. 2003; 26(10):2758-2763.
5. Kosachunhanun N, Mongkolsomlit S, Plengvidhya N, Bunnag P, Krittiyawong S, Deerochanawong C, Ngarmukos C. Thailand diabetes registry project: glycemic control in Thai type 2 diabetes and its relation to hypoglycemic agent usage. J med Assoc Thai. 2006; 89(Suppl 1):S66-71.


Published
2019-07-25