การพัฒนาตำรับและประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์พอกหน้าชนิดล้างออกผสมผงว่านนางคำและผงถ่านไม้ไผ่

Formulation development and satisfaction assessment of wipe-off facial mask products with Curcuma aromatica powder and bamboo charcoal powder

  • Pokpong - Prayong Ubon Ratchathani Rajabhat University
  • Waraporn Lao-un-on
  • Tidarat Jongjaingam
Keywords: การพัฒนาตำรับ, การประเมินความพึงพอใจ, ผลิตภัณฑ์พอกหน้าชนิดล้างออก, ว่านนางคำ, ผงถ่านไม้ไผ่

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์พอกบำรุงผิวหน้าชนิดล้างออกผสมสารสกัดจากธรรมชาติ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ด้วยวิธีเจาะจง (Purposive sampling)  แบ่งออกเป็นสภาพผิวแห้ง 10 คน ผิวผสม 10 คน และผิวมัน 10 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานเกี่ยวกับ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ One-way ANOVA การศึกษาในครั้งนี้ พบว่าลักษณะทางกายภาพหลังการเตรียมตำรับครีมพื้นตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องมีลักษณะเนื้อครีมมีลักษณะเนียนนุ่ม สีขาว ความหนืดปานกลาง ไม่เหลว ไม่เกิดการแยกชั้น มีการไหลของเนื้อครีมที่พอเหมาะ มีความมันและความลื่นต่อผิวปานกลาง เมื่อล้างผลิตภัณฑ์พบว่าสร้างความชุ่มชื่นให้แก่ผิว จากนั้นนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม คือผงถ่านไม้ไผ่และว่านนางคำ ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ พบว่า อาสาสมัครมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ในภาพรวม โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4.3 ± 0.37) และค่าคะแนนความพึงพอใจในแต่ละสภาพผิวไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p > 0.05) และพบว่ามีบางข้อสอบถามที่ควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์พอกหน้าชนิดล้างออกผสมสารสกัดจากธรรมชาติที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและควรพัฒนาตำรับครีมพอกหน้าให้มีคุณสมบัติที่ดีเพิ่มมากขึ้น และศึกษาด้านอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้จะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มแกสมุนไพรไทย

 

References

1. Limpongsa E., Jaipakdee N. and Deeseenthum S. Formulation and evaluation of facial masks prepared from Thai jasmine rice. KKU Res. J. 2014; 19(6): 905-915. (in Thai)
2. Mitsui T. Skin care cosmetics. In: Mitsui T, editor. New Cosmetic Science. 2nd ed. New York: Elsevier Science; 1998. p. 319-69
3. Panich, U., Kongtaphan, K., Onkoksoong, T., Jaemsak, K., Phadungrakwittaya, R., Thaworn, A., and Wongkajornsilp, A. (2010). Modulation of antioxidant defense by Alpinia galanga and Curcuma aromatica extracts correlates with their inhibition of UVA-induced melanogenesis. Cell biology and toxicology, 26(2), 103-116.
4. ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก. ถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ : ตลาดยังมีความต้องการ ?. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2558; ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 (ฉบับพิเศษ).
5. Pawongrat R., Pakpiean W. and Poubol J. (2012). Effect of Healthy Drink from Roselle Concentrate with Prune Essence on Sensory Evaluation Change of Panelist. Agricultural Sci. J. 43(3) (Suppl.): 448-451.
Published
2019-06-28