ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นเป็นผลงานวิชาการที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน ต้องรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ และเขียนและเรียบเรียงบทความวิจัยให้ถูกต้อง และต้องมีการอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการนำผลงานเหล่านั้นมาใช้ในผลงานตัวเอง และจัดทำรายการอ้างอิงท้ายบทความ ตามรูปแบบที่วารสารกำหนดไว้ใน “คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์” รวมทั้งผู้นิพนธ์ที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคน ต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัยจริง และผลงานวิชาการจะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ผลงานวิชาการ เมื่อผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่าน

Template สำหรับทำบทความต้นฉบับ 
คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์