• ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) วารสารหมอยาไทยวิจัย
  Vol 5 No 2 (2019)

  และแล้ววารสารหมอยาไทยวิจัยก็ได้ดำเนินการเผยแพร่บทความวิชาการมาเป็นเวลา 5 ปีเต็ม สำหรับฉบับที่ 2 ของกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ในปี 2562 นั้น ยังคงเปิดรับบทความทางด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และบทความที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) บทปริทัศน์ (Review article) และปกิณกะ (Miscellaneous) ในฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกจำนวน 6 บทความ ได้แก่ สารพฤกษเคมี และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบในพิกัดยาตรีกฏุก, สมุนไพรกับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ, ผลการนวดไทยร่วมกับการใช้ยาเถาวัลย์เปรียงต่ออาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม, กลุ่มอาการปวดประจำเดือน (โลหิตปกติโทษ) ตามคัมภีร์มหาโชตรัต, ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง ณ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน และการสอบความรู้การแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง

  กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จักเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจไม่มากก็น้อย และขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่สละเวลาเขียนและกลั่นกรองบทความก่อนตีพิมพ์ ซึ่งกองบรรณาธิการจะพยายามพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพต่อไป และสุดท้ายนี้ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ อาจารย์ ดร.ปกป้อง ประยงค์ หนึ่งในสมาชิกที่ริเริ่มดำเนินการจัดทำวารสารมาด้วยกัน ขอให้คุณงามความดีที่ท่านได้กระทำมา ส่งผลให้ท่านไปสู่ภพภูมิที่ดีนับจากนี้ต่อไป

 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) วารสารหมอยาไทยวิจัย
  Vol 5 No 1 (2019)

   

   เริ่มต้นปีที่ 5 ของวารสารหมอยาไทยวิจัย (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562) โดยคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งในฉบับนี้กองบรรณาธิการได้ทาการปรับปรุงรายละเอียดเลกน้อยในการเผยแพร่บทความเพิ่มเติมจากเล่มก่อนหน้านี้ เช่น การระบุชนิดของบทความ ได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) บทปริทัศน์ (Review article) และปกิณกะ (Miscellaneous) ลงในเนื้อหา รวมทั้งการให้ข้อมูลการส่งและตอบรับบทความ ได้แก่ Received date, Revised date และ Accepted date เพิ่มขึ้น โดยบทความในฉบับนี้ประกอบด้วย องค์ความรู้เรื่องวิธีการบำบัดโรคในพระไตรปิฎก การเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยในการใช้สมุนไพรระดับหมู่บ้านในการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาตำรับและประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์พอกหน้าชนิดล้างออกผสมผงว่านนางคาและผงถ่านไม้ไผ่ ความพึงพอใจของมารดาหลังคลอดต่อการบริบาลมารดาหลังคลอดด้วยผดุงครรภ์แผนไทยในชุมชนป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ประสิทธิผลอุปกรณ์ก้ามปูกดจุดนวดแขนและฝ่ามือด้วยตนเองลดอาการชาปลายมือในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และภูมิปัญญาพื้นบ้านกับการรักษาโรคอัมพฤกษ์และอัมพาต : กรณีศึกษา นางบัวพัน น้าจันทร์ จังหวัดอุบลราชธานี

  กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดจักขอน้อมรับไว้ปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่สละเวลาเขียนและกลั่นกรองบทความก่อนตีพิมพ์

 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) วารสารหมอยาไทยวิจัย
  Vol 4 No 2 (2018)

  ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 (ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561) ของวารสารหมอยาไทยวิจัย โดย ในปีนี้กองบรรณาธิการยังคงมีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบของบทความเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยจาก เล่มที่ผ่านมา โดยได้มีการปรับปรุงในส่วนของการอ้างอิงบทความจากระบบ APA style เป็น Vancouver style เพื่อให้เหมาะสมกับบทความทางด้านการแพทย์ โดยยังคงเปิดรับบทความ ทางด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และบทความที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) บทปริทัศน์ (Review article) และปกิณกะ (Miscellaneous) ซึ่ง ในฉบับนี้ได้รับความสนใจจากผู้นิพนธ์บทความทั้งภายในและภายนอกส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์ จ านวน 6 บทความ ได้แก่ ฤทธิ์ต้านแคนดิดา อัลบิแคนส์ของจุลินทรีย์โพรไบโอติก  สารต้านเอสโตร เจนจากสารสกัดขึ้นฉ่าย  ผลทันทีของการนวดพื้นฐานแบบราชสำนักร่วมกับการประคบสมุนไพรต่ออัตราการแปรปรวนของการเต้นของหัวใจในอาสาสมัครที่มีภาวะเครียด  ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการบริโภค อาหารของมารดาหลังคลอด : กรณีศึกษาชุมชนชาวภูไท ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  ฤทธิ์ ยับยั้งการอักเสบของสารสกัดผลหนามแท่ง  ตัวแบบมาร์คอฟในการพยากรณ์สถานะโรค
  กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการดำเนินงานปรับปรุงวารสารและการเผยแพร่ที่ผ่านมา จักเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจไม่มากก็น้อย และขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ สละเวลาเขียนและกลั่นกรองบทความก่อนตีพิมพ์ ซึ่งกองบรรณาธิการจะพยายามพัฒนาวารสารให้มี คุณภาพต่อไปในอนาคต

 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) วารสารหมอยาไทยวิจัย
  Vol 4 No 1 (2018)

  ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561) ของวารสารหมอยาไทยวิจัย โดย ในปีนี้กองบรรณาธิการยังคงมีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบของบทความเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยจากเล่มที่ผ่านมา โดยได้มีการปรับปรุงในส่วนของการอ้างอิงบทความจากระบบ APA style เป็น Vancouver style เพื่อให้เหมาะสมกับบทความทางด้านการแพทย์ โดยยังคงเปิดรับบทความ ทางด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และบทความที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) บทปริทัศน์ (Review article) และปกิณกะ (Miscellaneous) ซึ่งในฉบับนี้ได้รับความสนใจจากผู้นิพนธ์บทความทั้งภายในและภายนอกส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์ จำนวน 6 บทความ ได้แก่ คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของจุลินทรีย์โพรไบโอติก ฤทธิ์ต้านเชื้อ สแตปฟิโลคอคคัสออเรียสชนิดดื้อยาเมทิซิลินของลูกเบญกานี  การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการเฝ้าระวัง ด้านความปลอดภัยในการสุขาภิบาลอาหารร้านอาหาร  ผลการนวดและประคบเต้านมเพื่อกระตุ้นการไหลของน้ำนมในมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  ผลของโปรแกรมการบริหาร แบบไทย (ฤๅษีดัดตน) ต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุในตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  และขนาดอิทธิพลและอำนาจทดสอบในการกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยทาง คลินิก
  กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการดำเนินงานปรบัปรุงวารสารและการเผยแพร่ที่ผ่านมา จักเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจไม่มากก็น้อย และขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ สละเวลาเขียนและกลั่นกรองบทความก่อนตีพิมพ์ ซึ่งกองบรรณาธิการจะพยายามพัฒนาวารสารให้มี คุณภาพต่อไปในอนาคต