เริ่มต้นปีที่ 5 ของวารสารหมอยาไทยวิจัย (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562) โดยคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งในฉบับนี้กองบรรณาธิการได้ทาการปรับปรุงรายละเอียดเลกน้อยในการเผยแพร่บทความเพิ่มเติมจากเล่มก่อนหน้านี้ เช่น การระบุชนิดของบทความ ได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) บทปริทัศน์ (Review article) และปกิณกะ (Miscellaneous) ลงในเนื้อหา รวมทั้งการให้ข้อมูลการส่งและตอบรับบทความ ได้แก่ Received date, Revised date และ Accepted date เพิ่มขึ้น โดยบทความในฉบับนี้ประกอบด้วย องค์ความรู้เรื่องวิธีการบำบัดโรคในพระไตรปิฎก การเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยในการใช้สมุนไพรระดับหมู่บ้านในการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาตำรับและประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์พอกหน้าชนิดล้างออกผสมผงว่านนางคาและผงถ่านไม้ไผ่ ความพึงพอใจของมารดาหลังคลอดต่อการบริบาลมารดาหลังคลอดด้วยผดุงครรภ์แผนไทยในชุมชนป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ประสิทธิผลอุปกรณ์ก้ามปูกดจุดนวดแขนและฝ่ามือด้วยตนเองลดอาการชาปลายมือในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และภูมิปัญญาพื้นบ้านกับการรักษาโรคอัมพฤกษ์และอัมพาต : กรณีศึกษา นางบัวพัน น้าจันทร์ จังหวัดอุบลราชธานี

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดจักขอน้อมรับไว้ปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่สละเวลาเขียนและกลั่นกรองบทความก่อนตีพิมพ์

Published: 2019-08-19

รายละเอียดประจำฉบับ

สารบัญ

บทปริทัศน์

นิพนธ์ต้นฉบับ